Η καινοτομία γίνεται ευρέως αντιληπτή ως το σημαντικότερο συστατικό της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, για όλους τους τύπους οργανισμών, σε όλα τα χωρικά επίπεδα. Η μελέτη, που θα δείτε παρακάτω, έχει ως στόχο να εξετάσει πώς μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματιών…

… κατανοούν το φαινόμενο της καινοτομίας σε σχέση με τις διαστάσεις της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και της ενδοεπιχειρησιακής και «εξω-επιχειρησιακής» εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Διερευνά ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ενός λιγότερο ανεπτυγμένου περιφερειακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος αντιλαμβάνονται αυτό το τρίγωνο καινοτομίας-εκπαίδευσης-ανθρώπινου δυναμικού, ποια είναι η σημερινή τους εικόνα και πώς εξελίσσεται η αντίληψη τους τα τελευταία χρόνια.

Stra.Tech.Man Lab

Μέσα από έρευνα πεδίου σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύουμε αυτούς τους ποιοτικούς συσχετισμούς μεταξύ καινοτομίας, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η «εικόνα» αυτών των επιχειρηματιών σε αυτά τα ζητήματα στερείται, σε κάποιο βαθμό, ερμηνευτικό βάθος. Αυτό το γεγονός φαίνεται πως σχετίζεται με ελλείψεις που οφείλονται―αλλά και ενισχύονται από―τη συνολική σχετική κοινωνικοοικονομική υπανάπτυξη στην περιοχή.

Η πρωτοτυπία αυτής της έρευνας απορρέει από την παρουσίαση και ανάλυση των αντιλήψεων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την καινοτομία, οι οποίες φαίνεται πως απέχουν από τα πρότυπα που καθορίζονται από την αντίστοιχη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία και πρακτική.

Η εργασία του Stra.Tech.Man Lab με τίτλο «Stra.Tech.Man innovation, HRM and perception of educational needs in underdeveloped business ecosystems: The case of retail sector firms in Eastern Macedonia and Thrace» δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «International Journal of Human Resource Studies».

Stra.Tech.Man Lab